Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:
Huismeester John
te Haarlem
KvK nrĀ 34311310
hierna te noemen opdrachtnemer.
2.Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
3.Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.
4.Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.
5.Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
6. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.